1 Grand Prix - grandprixmariacallas.com
Show menu

41o ΔΙΕΘΝΕΣ GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΠΙΑΝΟ

41o ΔΙΕΘΝΕΣ GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΠΙΑΝΟ

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στο Διεθνές GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - Πιάνο μπορούν να λάβουν μέρος, ανεξαρτήτως εθνικότητας πιανίστες έως 32 ετών.

Α1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν τα δελτία συμμετοχής τους, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Διεθνούς GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ το αργότερο έως τις 10.6.2019. Η Γραμματεία του διαγωνισμού στεγάζεται στα γραφεία του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου ATHENAEUM, Αδριανού 3, 105 55 Αθήνα, τηλ. 210 3211987 - 949, e-mail: contact@athenaeum.com.gr.

Α2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Λεπτομερείς πληροφορίες για τις μουσικές σπουδές του ενδιαφερόμενου (σχολές όπου φοίτησε, σεμινάρια, διπλώματα, κλπ.) καθώς και ονόματα καθηγητών, κυρίως της τελευταίας διετίας.
δ) Βραβεία από διεθνείς διαγωνισμούς (εάν υπάρχουν).
ε) Δύο συστατικές επιστολές από μουσικούς διεθνούς κύρους.
στ) Το ρεπερτόριο του διαγωνιζόμενου για σόλο πιάνο.
ζ) Το ρεπερτόριο του διαγωνιζόμενου για έργα με συνοδεία ορχήστρας.
η) Ένα link ή ένα κατάλληλο ιντερνετικό πρόγραμμα όπως wetransfer ή ένα DVD (HD) με πρόσφατες ερμηνείες του διαγωνιζόμενου.
θ) Τις μέχρι σήμερα καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.
ι) Προγράμματα και κριτικές εμφανίσεων, εάν υπάρχουν.
ια) Κατάλογο CD ή άλλων ηχογραφήσεων που τυχόν έχει πραγματοποιήσει.
ιβ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, μεγέθους 9 x 12 εκ. (πρωτότυπες και σε ηλεκτρονικό αρχείο jpeg ή pdf, ανάλυσης τουλάχιστον 300dpi).
ιγ) Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου, που να αναφέρει την ημερομηνία γέννησής τους (φωτοτυπία και ηλεκτρονικό αρχείο pdf).

Α3. Η Διεύθυνση του διαγωνισμού θα χορηγήσει στους καλλιτέχνες από το εξωτερικό επίσημη βεβαίωση για τη συμμετοχή τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξασφάλιση βίζας.

Α4. Οι πιανίστες που θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να παρουσιασθούν στη Γραμματεία του 2-3 ημέρες πριν την έναρξη του GRAND PRIX.

Α5. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο μέχρι 10.6.2019 να στείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον κατάλογο των έργων που θα παρουσιάσουν στο GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ (συνθέτη, πλήρη τίτλο έργων, αριθμό καταλόγου και έκδοση) και να σημειώσουν ιδιαιτέρως τα έργα που επιθυμούν να εκτελέσουν στον 1ο Κύκλο, καθώς και τα έργα του ρεσιτάλ τους.

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες που δε θα αναφέρουν ακριβώς τα στοιχεία που ζητούνται δεν θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό.

Α6. Όλες οι φάσεις του Διεθνούς GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ μπορούν να μαγνητοφωνηθούν, να μαγνητοσκοπηθούν και να αναμεταδοθούν από το ραδιόφωνο ή/και την τηλεόραση. Κάθε υποψήφια/ος διαγωνιζόμενη/ος με μόνη την κατάθεση του Δελτίου Συμμετοχής της/ου, παρέχει προς το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο ATHENAEUM, τη ρητή, ανεπιφύλακτη, ανέκκλητη και χωρίς καμία αμοιβή συναίνεσή της/ου, για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εγγραφών, ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών αναμεταδόσεων, καθώς επίσης και για την αναπαραγωγή και θέση σε κυκλοφορία σε υλικό φορέα ήχου και εικόνας, των εγγραφών αυτών για εκπαιδευτικούς, μουσειακούς και αρχειακούς σκοπούς.

Α7. Οι πιανίστες που θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τη Γραμματεία του διαγωνισμού για την ακριβή ημερομηνία της άφιξης τους, το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν την έναρξη του. Διαφορετικά η Γραμματεία δε μπορεί να εγγυηθεί για την κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο.

Α8. Πιανίστες που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό αλλά τελικά δεν προτίθενται να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στη Γραμματεία του διαγωνισμού.

Α9. Η Διεύθυνση του διαγωνισμού δε θα δεχθεί καμιά αλλαγή στο πρόγραμμα των συμμετεχόντων μετά τις 10.6.2019


Β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Β1. Προσφέρεται στο χώρο του ATHENAEUM δωρεάν διατροφή στους συμμετέχοντες και τους accompagnateurs τους, ανεξάρτητα απο τον Κύκλο επιτυχίας τους. Συνοδοί των συμμετεχόντων μπορούν να έχουν γεύματα έναντι ενός μικρού τιμήματος.

Β2. Δωρεάν φιλοξενία προσφέρεται μόνο στους συμμετέχοντες που θα περάσουν τουλάχιστον στον 2ο Κύκλο και μέχρι τον Κύκλο επιτυχίας τους.


Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Γ1. Το Διεθνές GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΠΙΑΝΟ διεξάγεται σε τέσσερις Κύκλους. Η εμφάνιση των υποψήφιων ακολουθεί αλφαβητική σειρά, η οποία για την επικείμενη διοργάνωση αρχίζει από το γράμμα D.

Γ2. Όλες οι εκτελέσεις γίνονται από μνήμης.

Γ3. Δεν επιτρέπεται η επιλογή συνθετών που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (βλ. κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ).

Γ4. Πιανίστες που δεν έγιναν δεκτοί στον 2ο Κύκλο, μπορούν, αν το επιθυμούν, να συζητήσουν με τον Πρόεδρο και Μέλη της Κριτικής Επιτροπής σχετικά με την επίδοσή τους.

Γ5. Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητες.


Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι πιανίστες που έγιναν δεκτοί στο GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ θα πρέπει να ερμηνεύσουν επτά κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα διεθνώς αναγνωρισμένων συνθετών από τον W. A. Mozart μέχρι και του 20ού αιώνα συμπεριλαμβανομένου.

Συγκεκριμένα:

α) Δύο κοντσέρτα του W. A. Mozart και ένα κοντσέρτο του L. v. Beethoven ή το αντίστροφο.

β) Δύο κοντσέρτα από τα παρακάτω:
F. Chopin, αρ. 1 και 2
R. Schumann, λα ελάσσονα
F. Liszt, αρ. 1 και 2
E. Grieg, λα ελάσσονα
J. Brahms, αρ. 1 και 2
C. Saint-Saëns, αρ. 2
C. Franck, Συμφωνικές Παραλλαγές
P. I. Tchaikovsky, αρ. 1 & 2

γ) Δύο κοντσέρτα από τα παρακάτω:
M. Ravel, σολ μείζ.
S. Prokofieff, αρ. 1,2 και 3
S. Rachmaninoff, αρ 1,2,3,4 - Παραλλαγές σ' ένα θέμα του Paganini
B. Bartók, αρ. 2, 3
R. Strauss, Burlesque
G. Gerschwin, Rhapsody in blue - Κοντσέρτο σε φα.
A. Scriabin, ντο δίεση ελάσσονα
W. Lutoslawski, Παραλλαγές σε ένα θέμα του Paganini

δ) Ένα ρεσιτάλ διαρκείας 50-55’ που θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Ένα έργο του J. S. Bach
2. Μία σονάτα του L. v. Beethoven από τις παρακάτω: έργο 2, αρ. 2 και 3, έργο 10, αρ. 3, έργο 7, έργο 26, έργο 27, έργο 28, έργο 31, αρ. 1, 2 & 3, έργο 53, έργο 57, έργο 81, έργο 101, έργο 109, έργο 110, έργο 111.
3. Ένα σημαντικό έργο των παρακάτω συνθετών: F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, F. Chopin (συμπεριλαμβάνονται τα 24 Πρελούδια και οι 12 Σπουδές έργο 10 ή έργο 25 - έργα που εκτελούνται ολόκληρα) και F. Liszt (μπορεί να γίνει δεκτή μια ομάδα από 3 Σπουδές Transcendantes, ή τις 3 Σπουδές Κοντσέρτου, ή 3 Σπουδές Paganini).
• Τα έργα του ρεσιτάλ εκτελούνται χωρίς επαναλήψεις

1ος ΚΥΚΛΟΣ Προκριματικός - διάρκεια 45' περίπου, με συνοδεία 2ου πιάνου
Οι νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τρία διαφορετικά έργα (μέρη κοντσέρτων γίνονται δεκτά) δικής τους επιλογής.

2ος ΚΥΚΛΟΣ Ρεσιτάλ διάρκειας 50' - 55' (βλέπε κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

3ος ΚΥΚΛΟΣ Με συνοδεία ορχήστρας
Η Κριτική Επιτροπή καθορίζει το πρόγραμμα των υποψηφίων. Θα ζητηθεί τουλάχιστον ένα ολόκληρο έργο.

4ος ΚΥΚΛΟΣ Τελικός - Με συνοδεία ορχήστρας
Η Κριτική Επιτροπή καθορίζει το πρόγραμμα των υποψηφίων. Θα ζητηθεί τουλάχιστον ένα ολόκληρο έργο.

Σημείωση: Είναι πολύ πιθανόν να ζητηθεί από την Κριτική Επιτροπή να εκτελεστούν σε επόμενους Κύκλους τα έργα, μέρη των οποίων παρουσιάσθηκαν στον 1ο Κύκλο.

Ε. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε1. Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του μουσικού χώρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα.

Ε2. Τους τελικούς κύκλους του Διεθνούς GRAND PRIX MAΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ θα παρακολουθήσουν επίσης, ως προσκεκλημένοι, διεθνώς γνωστοί ιμπρεσάριοι και προσωπικότητες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν νέους καλλιτέχνες.

ΣΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ (ACCOMPAGNATEURS)
Η Διεύθυνση του διαγωνισμού παραχωρεί στους συμμετέχοντες:

ΣΤ1. Δυνατότητα καθημερινής μελέτης.

ΣΤ2. Accompagnateur για δοκιμή διάρκειας μίας ώρας πριν από τον 1ο Κύκλο. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν περισσότερες από μία δοκιμή, θα αναλάβουν οι ίδιοι την αμοιβή του accompagnateur για τις επιπλέον ώρες.

ΣΤ3. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνοδεύονται από το δικό τους accompagnateur, για τον οποίο η Διεύθυνση του διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμιά απολύτως οικονομική υποχρέωση (όπως ενδεικτικά: αμοιβή, ξενοδοχείο κλπ.), εκτός των προσφερόμενων γευμάτων.

Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ζ1. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αναγράφουν ευκρινώς και με κεφαλαία ή/και στον υπολογιστή, το όνομα, επώνυμο, τα στοιχεία μόνιμης και προσωρινής διεύθυνσης διαμονής ή/και αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει), καθώς, επίσης, και το πρόγραμμά τους.

Ζ2. Κατά την διάρκεια του GRAND PRIX MΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, η Γραμματεία του διαγωνισμού θα παραμένει ανοικτή από τις 10 π.μ. έως τις 10 μ.μ. για κάθε πληροφορία και εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.

Ζ3. Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας διαγωνισμού: Αδριανού 3, 105 55 Αθήνα,
τηλ. 210 3211987 - 949 e-mail: contact@athenaeum.com.gr, www.athenaeum.com.gr, www.grandprixmariacallas.com.